Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

UNA SA LAHAT, ATING ISADIWA NA TANGING ANG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON ANG PINANGGAGALINGAN NG LAHAT.

 

SIYA ANG LALO AT LALO SA LAHAT.

SA MGA TAONG GUMAGANAP NG KALOOBAN NG DIYOS, AT SUMUSUNOD SA KANYANG KALOOBAN, ANG MGA TALADRONG ITO AY HINDI PARA SA IYO.
 
NASUSULAT: ISAIAS 42:8
 
AKO ANG PANGINOON: NA SIYANG AKING PANGALAN: AT ANG AKING KALUWALHATIAN AY HINDI KO IBIBIGAY SA IBA, O SA AKIN MANG KAPURIHAN SA MGA LARAWANG INANYUAN.
 
ANG TAMANG PARAAN NG PAGSAMBA SA DIYOS AY ITO: DEUTERONOMIO 6:15
 
ANG DIYOS AY ESPIRITU KAYA DAPAT SIYANG SAMBAHIN SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN.
 
PARA SA MGA SUMASAMBA SA MGA LARAWAN, REBULTO, AT IBA PANG TULAD NITO, ITO ANG NASUSULAT: ISAIAS 44:11
 
TANDAAN NINYO ANG MGA SUMASAMBA SA MGA ITO'Y MAPAPAHIYA LAMANG, ANG MGA GUMAGAWA NITO'Y TAO LAMANG, KAYA MAGSAMA-SAMA MAN SILA AT AKO'Y HARAPIN AY MATATAKOT DIN AT MAPAPAHIYA.
 
 
NASUSULAT: ISAIAS 41:29
 
NARITO, SILANG LAHAT, ANG KANILANG MGA GAWA AY WALANG KABULUHAN AT WALANG ANUMAN ANG KANILANG MGA LARAWANG BUNUBO AY HANGIN AT KALITUHAN.
 

ANG MGA AKLAT NA ITO AY DALUYAN LAMANG O "CHANNELS" NG BIYAYA AT PAGPAPALA, SAPAGKAT WALANG SINUMAN ANG MAAARING MAKAGAWA NG ANUMAN NA HIWALAY SA DIYOS.
 
KUNG KAYA'T WALANG MAAARING MAGMALAKI O MAGHAMBOG SA KANYA, SAPAGKAT TAYO AY TUMATANGGAP LAMANG MULA SA KANYANG KABUTIHANG LOOB, AT WALANG ANUMANG GAWA NATIN ANG MAAARING MAGING BASEHAN UPANG TAYO AY MALIGTAS, O DI KAYA AY MAGING DAPAT.

ANG DIYOS PA RIN SA HULI ANG MASUSUNOD SA LAHAT NG BAGAY.
 
ANG MGA TALADRONG ITO AY PARAAN UPANG MAKA "FOCUS" O MAKAPAGNILAY TAYO UKOL SA ASPETO NG KAPANGYARIHAN O KARUNUNGAN.

 
HUWAG SASAMBAHIN ANG MGA TALADRONG ITO, KUNDI AY IUKOL ANG PAGSAMBA, PAPURI AT PARANGAL SA DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON.
 
KUNG ANG MGA TALADRONG ITO AY IYONG SAMBAHIN, AY PAGKAKASALAAN MO ITO SA DIYOS.
 
ANG MARAPAT NA PAMAMARAAN NG PAG-AARAL UKOL SA MGA TALADRONG ITO AY ISADIWA NA ANG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON NA SI YHWH AT ANG PANGINOONG JESU-CRISTO ANG MARAPAT SAMBAHIN AT
PAGLINGKURAN, AT HINDI ANG ANUMANG MGA DIYUS-DIYUSAN.
 
ITO AY MGA "RESEARCH MATERIALS" SA SPIRITUAL UKOL SA MGA ARAL SA MGA TALADRO.
 
ANG MGA TALADRONG ITO AY SPIRITUAL NA PINTUAN SA DIMENSYON O MUNDO NA PINATUTUNGKULAN NG NASABING TALADRO.
 
AT ANG MGA DIMENSYON AT MGA MUNDONG ITO AY GAWA NG DIYOS, NA SIYA LAMANG MARAPAT NA SAMBAHIN AT PAGLINGKURAN.
 

SIKAPIN NA MAG-ABOT NG TULONG SA MAHIHIRAP, MGA KAPUSPALAD, MGA ULILA, MGA BALO AT MGA KAWAWANG TAO. ANG GAWAING ITO AY KINALULUGDAN NG DIYOS.

NG MGA AKLAT NG TALADRONG ITO AY MGA HIWA-HIWALAY NA MANINIPIS NA AKLAT TUNGKOL SA TALADRO AT ANG PANALANGIN UKOL DITO UPANG MAGKABISA.
 

ANG AKLAT NA ITO AY NAGTATAGLAY NG IMAHEN NG TALADRO, PARAAN NG PAGPOPODER UKOL DITO.

BAWAT ISANG TALADRO AY KUNG POPODERAN, AY MAGKAKALOOB NG MGA ESPIRITUNG TAGAPAGBANTAY NA SIYANG TUTULONG SA IYO SA PANG-ARAW-ARAW NA MGA GAWAIN AT KUNG KINAKAILANGAN, AY MAGLILIGTAS SA IYO SA PANGANIB.

ITO ANG MGA TINATAWAG NA PAGKAKAROON NG MGA GABAY NA ESPIRITU UPANG TULUNGAN KAYO SA BUHAY AT MAKAYANAN ANG MGA PAGSUBOK SA BUHAY.
 
BAWAT ISANG TALADRO AY ISANG BUONG SISTEMA SA KANYANG SARILI. ANG MGA ESPIRITUNG NAPAPALOOB SA NASABING TALADRO AY KIKILOS AYON SA PANGANGAILANGAN NG NAGTATANGAN SA KANYA, SAMAKATUWID BAGA AY ESPIRITUAL NA KATUWANG UPANG TULUNGAN ANG TAO SA KANYANG BUHAY DITO SA MUNDO.

ANG MGA ESPIRITU NA NASA TALADRONG ITO AY MAGKAKALOOB SA IYO, KUNG KANILANG MAIBIGAN, NG KAKAYAHANG ESPIRITUAL NA MAKAKATULONG SA IYONG PAGGANAP NG MISYON DITO SA MUNDO.

ANG LAHAT NG MGA TALADRONG ITO AY PINTUANG ESPIRITUAL, INSTRUMENTO ESPIRITUAL O "CHANNEL" NA NAGKAKALOOB NG TULONG, KALIGTASAN, DEPENSA AT GRASYA SA MGA TAONG NAGTATAGLAY NITO.

 

 
NARITO ANG MGA AKLAT UKOL SA TALADRO:
 

1. BIRHENG NAGPAPASUSO AT CRISTO NG MULING PAGKABUHAY (para sa Marso 4, 2009)

Ito ay sinasabing mainam sa kabuhayan, at nagkakaloob din ng kaligtasan. Ito ay makakatulong sa mga taong nagnanais ng kalinga mula sa mga espiritung nagkakaloob ng grasya, at naglalayo sa kapahamakan.

 

2. 8-AD (para sa Marso 5, 2009)

 
Ang 8-AD ay nagdedepensa laban sa matindihang mga tigalpo at nagliligtas sa kamatayan mula sa matitinding atakeng espiritual.

 

3. CORONA AT CLAVO NI JESU CRISTO

(para sa Marso 6, 2009)

Ito ay mahiwaga at nagkakaloob ng kaligtasan kung sasampalatayanan at nagbibigay ng espiritual na kaloob kung marapat.

 

4. 7 SUSI (para sa Marso 7, 2009)

Nagbubukas ng mga espiritual na bagay.

Nagkakaloob din ng kaligtasan at pagbubukas ng mga bagong aspeto ng buhay tungo sa ikabubuti.

 

5. HOSTIA (para sa Marso 8, 2009)

nagkakaloob ng kaligtasan sa panganib sa materyal at espiritual, at nagkakaloob ng pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesu Cristo kung pananampalatayanan, at magsisikap na tuparin ang Kanyang mga aral sa Bagong Tipan.

 

6. METATRON (para sa Marso 9, 2009)

Nagkakaloob ng bantay na anghel na siyang magtatanggol sa iyo laban sa mga panganib at tulong sa problema sa buhay.

 

7. ESPIRITU SANTO (para sa Marso 10, 2009)

gabay sa tao, at sa katagalan, kung mamarapatin ng Diyos ay mapagkalooban ang nagtatangan nito ng kaloob mula sa banal na espiritu.

 
8. INFINITO DEUS (para sa Marso 11, 2009)

mainam sa kombate espiritual, at kaligtasan. Kung sasampalatayanan ay magkakaloob ng tulong sa buhay na ito.

 

9. OXZ KIDLAT (para sa Marso 12, 2009)

ang magdibusyon nito ay magkakaroon ng baluting espiritual na automatikong mamiminsala sa sinumang kaaway o taong magbalak ng masama sa iyo.

Ang taladrong ito ay magiging sumpa para sa mga taong nag-iisip o nagbabalak o gumawa o nakagawa ng anumang kasamaan sa iyo.

 
10. CIRCULO 1 (para sa Marso 13, 2009)
 

nagkakaloob ng matibay na proteksyon at kaligtasan ang sinumang makagaganap nito at magkakaroon ng tulong mula sa mga espiritu hinggil sa mga pangangailangan sa buhay.

 
Sa katagalan, kung loloobin ng Diyos, magkakaroon ng biyayang espiritual ang taong makagaganap ng dibusyon ukol dito na kalakip ang paggawa ng kabutihan.

 

11. NINO JESUS (for march 14, 2009)
 
ang taladrong ito pag pagdidibusyunan ay nagkakaloob ng kagaanan ng loob ng kapwa maging sa kabuhayan.

 
Mainam sa mga taong nagnenegosyo at mga naghahanapbuhay at nagnanais ng magkaroon ng magandang pakikisama sa mahal sa buhay.

 

12. AHAHMY (for march 15, 2009)

ang taladrong ito ay nagkakaloob ng depensa at poder o kapangyarihan upang mapaandar ang ibang mga oracion, at iba pang kaloob kung loloobin ng Diyos.

 
13. JESUS NAZARENO (for March 16,2009)

Para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at nagkakaloob ng basbas at kapangyarihan mula sa Panginoon kung loloobin Nya.

 

14. COMPANIA DE JESU CRISTO (for March 17, 2009)

Para sa depensa at tulong sa buhay at kaligtasan.

 

15. JESU CRISTO (for March 18, 2009)

Para sa kaligtasan, depensa, at tulong sa ating buhay.

 

16. JESU CRISTO 4 EVANGELISTA

(for March 19,2009)

 

Para sa depensa, kaligtasan, tulong sa buhay, at kahilingan.

 

17. BOLANG APOY

(for March 21, 2009)

 

Pang-opensa, depensa, at ang bolang apoy ay nauutusan at napapagalaw sa espiritual ayon sa nagtatangan.

 

Tanging mga lingkod ng Diyos ang hindi tinatablan nito.

 

18. DIGNUM CRUSIS 1

(for March 22, 2009)

 

Ang taladrong nagkakaloob ng liwanag, at depende sa kalooban ng Diyos, maaaring magkaloob pa ng iba ibang mga taglay ang Dignum Crusis.

 

19. CHAIDDI

(for March 23, 2009)

 

Ang taladrong ito ay pangkalahatan lalo na sa kaligtasan. Kung ikakaloob ng Diyos, ay may mga espiritual na mga kakayahan ang maaaring matamo ng isang nagdidibusyon dito.

 

20. GLORIA ALTISSIMO DEUS

(for March 24, 2009)

 

ang taladrong ito ay pangkalahatan. Ang dasal na kalakip ng taladrong ito ay base pa sa aral sa Mindanao ukol sa pangkalahatang dibusyon.

 

21. 4 EVANGELISTA

(for March 25, 2009)

Ang taladrong ito ay pangbakod, pangdepensa, proteksyon,  at kalasag laban sa kapanganiban.

Kung loloobin ng Diyos, maging ang sambahayan ng nagtatangan ng taladrong ito ay magiging ligtas.
 
22. CORONA AT CLAVO NI JHS 2
(for March 30, 2009)
 
23. CORONA AT CLAVO NI JHS 3
(for March 31, 2009)
 
24. NINO JESUS 2
(for April 1, 2009)
 
25. MANDIRIGMANG NINO JESUS
(for April 2, 2009)
 
26. MULING PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO
(for April 3, 2009)
 
27. JESU CRISTO NA NAKAPAKO SA CRUZ
(for April 4, 2009)
 
28. OEX 1
(for April 5, 2009)
 
Namamarusa sa mga masasama ng automatiko, at ito ay depensang automatiko.
 
29. OEX 2
(for April 6, 2009)
 
30. 4 EVANGELISTA 2
(for April 7, 2009)
 
31. 4 EVANGELISTA 3
(for April 8, 2009)
 
32. CRUZ SALVATOR
(for April 9, 2009)
 
33. INFINITO DEUS 1
(for April 10, 2009)
 
34. ALPHA OMEGA
(for April 15, 2009)
 
35. ALPHA OMEGA 1
(for April 16,2009)
 
36. CRISTONG HARI
(for April 17, 2009)
 
37. JESUS REXSUM DEUM
(for April 18, 2009)
 
38. 7 SUSI 1
(for April 19, 2009)
 
39. GLORIA ALTISSIMO DEUS 1
(for May 2, 2009)
 
40. GLORIA ALTISSIMO DEUS 2
(for May 3, 2009)
 
41. GLORIA ALTISSIMO DEUS 3
(for May 4, 2009)
 
42. 5 VOCALES
(for May 5, 2009)
 
43. TRES WACSIM
(for May 6, 2009)
 
44. 7 ARKANGHELES NA HINDI BINYAGAN
(for May 7, 2009)
 
45. ABRAKADABRA
(for May 8, 2009)
 
46. GRANDESISIMO ANIMASOLA
(for May 9, 2009)
 
47. SUBMINIMTAM (for May 10, 2009)
 
48. SUBMINIMTAM 1 (for May 11, 2009)
 
49. HARING ARAW (for May 12, 2009)
 
50. ALPHA OMEGA 2 (for May 13, 2009)
 
51. ALPHA OMEGA 3 (for May 14, 2009)
 
52. ANIMA SOLA (for May 15, 2009)
 
53. ANIMA SOLA 1 (for May 16, 2009)
 
54. ANIMA SOLA 2 (for May 17, 2009)
 
55. BIRHENG NAGPAPASUSO 1 (for May 18, 2009)
 
56. BIRHENG NAGPAPASUSO 2 (for May 19, 2009)
 
57. SPIRITUM WACSIM 1 (for May 20, 2009)
 
58. SPIRITUM WACSIM 2 (for May 21, 2009)
 
 

 

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200