Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

ASAYAH


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

 ARAL NG AV, AE, AI, AO, AU, AB, AC, AD, AL, AM

PARA SA PAGHILING NG MGA BAGAY UKOL SA LIWANAG

BASBAS OXYZ

UPANG MAGKAROON NG KARAGDAGANG TALINO

PAGKAKAROON NG MABILIS NA PAG-IISIP

PAGKAKAROON NG KARAGDAGANG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT

AKLAT NG ASEZA

 8-A-D

KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN

PROSESO NG PAGPAPAANDAR 

PAMPALAYO NG KAAWAY

UPANG HINDI PUTUKAN

KALIGTASAN SA KAAWAY

TAGULIWAS

TAGABULAG

KONTRA SA MGA IMPAKTO

LABAN SA MGA MASASAMA

KONTRA SA LASON

PAGHUBAD SA GAPOS

PAGLABAS SA PRESO

GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT

PAMATAY NG MASAMANG ESPIRITU,BARANG, MANGKUKULAM

 SA NEGOSYO

LABAN SA PANINIRANG-PURI AT

 KAWALAN NG TIWALA

MAKALAYA SA PRESO

PANTABOY NG MASAMANG ESPIRITU

KALIGTASAN SA MASASAMANG PANGYAYARI

SA NAG-AAWAY

KONTRA SA MASASAMANG ESPIRITU

KONTRA SA MGA KAAWAY

KALIGTASAN SA PAGLALAKBAY

WALANG HARANG

PROTEKSYON SA SARILI

MAKALAGPAS SA PANGANIB AT PALARIN

SA PAGLALAKBAY

PANTABOY NG MASAMANG ESPIRITU

PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU

KONTRA SA BALA

SA LAKAS AT BISA

PANGKALAS NG TIGALPO

KABAL

SA HUSGADO

SA KAAWAY

SA PANGANIB

PANGONTRA

PAMBUKAS

PANGGAMOT

PAMPARUGTONG NG BUHAY

PANGDEPENSA

PANGWASAK NG LAHAT NG TIGALPO

AT PAMBUO NG AURA

SA PAG-AKYAT SA BAHAY NG NAKUKULAM

SA PIGSA

SAKIT NG ULO

SA LALAMUNANG MASAKIT

SA ALTA PRESYON

SA BUNI AT AN-AN

SA SAKIT NG TIYAN O KABAG

SA BINGI O NABIBINGI

SA NAHIWA O NASUGATAN

KONTRA LASON

SA LAGNAT

SUMASAKIT NG NGIPIN

PANGITAIN

SA MALABONG MATA

LUNAS

UPANG HINDI MAUBOS ANG PERA

PANLIHIS NG BALA

PANGKAGIPITAN

PANGKONTRA

PANGKOMBATE SA MASASAMANG ESPIRITU

PANGPALAKAS-LOOB

PILAY HANGIN

SA BUKOL

SA KULEBRA

SA HIKA

SA PAGKAWALA NG MALAY-TAO

EKSEMA

ARAL NG SAGRADA FAMILIA

SA KABUHAYAN, KALIGTASAN AT KAHILINGAN

PAMBAKOD

mabisang bakod upang hindi maabutan ng mga tumutugis sa iyo, at upang matakasan ang mga panganib.

 Mabisang bakod upang hindi pinsalain ng mga espiritu at tao, at upang ligtas sa mga kapanganiban

 Mabisang bakod pangkaligtasan

 Mabisang bakod upang ikaw ay maligtas sa mga panganib at masasamang tangka.

 Pambakod laban sa mga masasamang pangyayari, sa mga mapaminsalang mga mahika, at tigalpo.

 Mabisang bakod laban sa mga masasamang espiritu at pinsala.

 Mabisang pambakod laban sa lahat ng kapanganiban, disgrasya, at lahat ng masama.

  PAMIGIL SA TAONG NAIS GUMAWA NG KASAMAAN

 PANGONTRA SA MGA MANGGAGAWAY

AT PANG-ALIS NG BISA NG GAWAY

 PANTESTING KUNG NAKUKULAM ANG ISANG TAO

 

TAGABULAG

MALIKMATA

PANGDEPENSA

 

UPANG HINDI MATULOY ANG

MASAMANG BANTA SA IYO

 

 para maalis ang takot at lungkot

Pang-alis ng kaguluhan sa isipan

para magkaroon ng kapayapaan

pang-alis ng sobrang pagka-suspitsyoso ng isang tao

pangkonsensya ng kapwa

pampatalas ng memorya

pang-alis ng lungkot

pang-alis ng pita ng laman o kalibugan

 

ORACION SA DIYOS AMA

TAGABULAG

 

ORACION SA DIYOS AMA

PAMPAALIS NG MASASAMA

 SA NEGOSYO
 SA KABUHAYAN

 ORACION UPANG YUMANIG ANG TAPANG NG LAHAT NG AKING MGA KAAWAY

 TIGALPO UPANG HUMUPA ANG GALIT NG TAO

 PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG MULA SA MASAMA

 PANTABOY SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN

 GAMOT SA NAEENGKANTO

PANGGAGAMOT

GAMOT SA PAG-IHIP

PANGGAGAMOT

GAMOT SA DAYA NG ENGKANTO

GAMOT SA SAKIT NG ULO

GAMOT

SA LAGNAT

SA SAKIT NG TIYAN

SA SUKA’T TAE

GAMOT SA LASON

GAMOT SA SUGAT

GAMOT SA KULEBRA

GAMOT SA GUTOM AT UHAW

GAMOT

PAGPALABAS NG SAKIT

GAMOT SA TRANGKASO

GAMOT SA BINAT

GAMOT SA KULEBRA

GAMOT SA DISINTERYA

GAMOT SA BUKOL

PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU

 PAMPALUBAG-LOOB, UPANG MAALIS O MABAWASAN ANG GALIT SA IYO NG TAO

 PAMIGIL SA TAONG NAG-AAWAY

PANG-AWAT SA GULO

PAMPABAIT NG TAO

KONTRA SA GAWAY

IHIHIP SA MAKIROT NG 3 BESES

PANGTABOY SA MASAMANG ESPIRITU

TAGULIWAS SA PANGANIB

KALIGTASAN

 KONTRA USOG

UPANG HINDI MATRAYDOR

SA SUGAT PARA MAS MABILIS GUMALING

SA NALOKA SA ESPIRITUAL

PANILAW SA MASAMANG ESPIRITU

PANG-AWAT

KALIGTASAN

PANGSUHETO NG TAONG MAPANGLIGALIG

 UPANG HINDI KA MALAPITAN NG ISANG TAO NA MAY MASAMANG TANGKA SA IYONG BUHAY

 KABAL

TAGABULAG

KALIGTASAN SA PANGANIB AT BASAG-ULO

PARA HUMUPA ANG GALIT NG TAO

KONTRA PESTE

UPANG HINDI TABLAN NG KULAM

PARA HINDI KA ALIMURAIN

LABAN SA PANINIRANG-PURI

 PANLABAN SA IKINAKARGA NG  MANGKUKULAM SA MAYSAKIT

 SUMISIRA NG MASAMANG EPEKTO NG KULAM

UPANG HINDI MAHARANG NG MASASAMANG-LOOB, MALAYO SA MGA ELEMENTO, AT HINDI MASUSUNOG ANG BAHAY

 UPANG HINDI MAHARANG NG MASASAMANG-LOOB, MALAYO SA MGA ELEMENTO, AT HINDI MASUSUNOG ANG BAHAY

 UPANG MAPANATILI ANG PAGMAMAHALAN SA SAMBAHAYAN AT MAGING MASUWERTE SA ANUMANG NEGOSYO

 KONTRA SA LASON

PANGSUHETO SA MGA TAONG NAKUKULAM

 PAGPAPAGALING NG TAONG NASISIRA ANG BAIT DAHIL SA KULAM

 SA PAG-AARAL AT PAGSUSULIT

 UPANG MAGING MAAYOS PARA SA IYO  ANG MGA ORAS AT ANG MGA LUGAR AT MGA PANGYAYARI

 KONTRA SA USOG AT ASWANG

KONTRA PARAYA O BARANG

 PAMPASUKO SA LAHAT NG TAONG

MATITIGAS ANG KALOOBAN

 ORACION NI JESUCRISTO  PAMPALAKAS NG ISIP

 ORACION NI JESUCRISTO PAMPALAKAS NG MEMORYA

 ORACION NI JESUCRISTO  KONTRA SA MASAMA

 ORACION NI JESUCRISTO SA KAHIRAPAN

 ORACION NI JESUCRISTO KONTRA SA TRAYDOR

  ORACION NI JESUCRISTO KONTRA DEMONYO

 ORACION NI JESUCRISTO PANGDISKOMUNYON SA ARMAS DE MANO AT FUEGO

 ORACION NI JESUCRISTO LABAN SA MAY KARGA NG MASAMANG ESPIRITU

 ORACION NI JESUCRISTO  PANGDUROG SA SAKIT

 ORACION NI JESUCRISTO UPANG MAWALA AKO SA  KINATATAYUAN KO KUNG NASA PANGANIB

 ORACION NI JESUCRISTO NANG SIYA AY NAKAGAPOS SA HALIGING BATO KABAL SA GARROTE

 PANIRA SA KAPANGYARIHAN NG KASAMAAN

 PAMPASABOG NG KULOG AT KIDLAT LABAN SA MASASAMA

 PANG STRIKE, WASAK AT SABOG-SABOG ANG MASAMANG ESPIRITU

 PAMPALAMBOT NG LAHAT NG MABALASIK

 PANGPASAKIT AT PANGPAKIRING NG SINASAPIAN

 TIGALPO SA MASASAMANG TAO

 HINDI KAYANG DIKITAN NG MASAMANG ESPIRITU ANG MAKAKAALAM NITO.KONTRA MASASAMANG LOOB. KALIGTASAN SA LABANAN.AWAT SA NAG-AAWAY.

 PANG DOMINA NG LAMANG LUPA

 UPANG MAGKAROON NG SALAPI AT PERA PANGKABUHAYAN

 SA NEGOSYO

GAMOT SA BARANG

LABAN SA MGA IMPAKTOS AT MALIGNOS

ANG TIGALPO NG PANGINOONG 
                  JESUS SA LAHAT

KABAL

SA MASAKIT ANG NGIPIN:
SA PILAY 
SA PULMONYA, SAKIT NG ULO AT LAGNAT 
SA TISIS AT PULMONYA 
SA NANLALABONG MATA
PARA MAAMPAT ANG PAGDURUGO
PANTAPAL SA LAHAT NG SAKIT
PANTAPAL SA BUKOL
HIHIP SA MATA NG NAPUWING
SA TAMANG HANGIN
SA KINAKABAGAN

KUNG MAY NABIKTIMA NG TIGALPO

SUBO NA PANDAGDAG NG BUHAY

 MGA SUSI: MAAARING GAMITIN TULAD NG MGA ORACION, AYON SA PANGANGAILANGAN

 BISA

SA GRASYA

PROTEKSYON

TAGABULAG

KABAL

LUNAS

TAGULIWAS

PALUBAG-LOOB

LAKAS

PAMBUHAY

KONTRA KAAWAY

KONTRA TAKOT

KALIGTASAN

PAMPUKAW NG DAMDAMIN

PAMPALINAW NG ISIP

TIGALPO KONTRA MASAMA

PAMBAKOD

KALIWANAGAN

PANG-ALIS NG MALAS

PAMPALAKAS

KONTRA MASAMANG PODER

KONTRA MASAMANG ESPIRITU

PAMPAWI NG GALIT

GAMOT

KALIGTASAN

KAPANGYARIHAN

 MGA SUSI: MAAARING GAMITIN TULAD NG MGA ORACION, AYON SA PANGANGAILANGAN

 SA GRASYA

PROTEKSYON

TAGABULAG

KABAL

LUNAS

TAGULIWAS

PALUBAG-LOOB

LAKAS

PAMBUHAY

KONTRA KAAWAY

KONTRA TAKOT

KALIGTASAN

PAMPUKAW NG DAMDAMIN

PAMPALINAW NG ISIP

TIGALPO KONTRA MASAMA

PAMBAKOD

KALIWANAGAN

PANG-ALIS NG MALAS

PAMPALAKAS

KONTRA MASAMANG PODER

KONTRA MASAMANG ESPIRITU

PAMPAWI NG GALIT

GAMOT

KALIGTASAN

KAPANGYARIHAN

 PALUBAG-LOOB

SUWERTE

LAKAS

BAKOD

KONSAGRA

SA ALITAN

PAMPUKAW

PAMPAANDAR

TAGABULAG

KABAL

PANTUKLAS

KALIGTASAN

PANGHALINA SA NEGOSYO

PAIBA NG ISIP

KONSAGRA SA INUMIN

TALINO

PAKALMA

SA PAG-UUSAP

PANAULI

PARAMI

KONTRA

KABUHAYAN

PAMAKO

PANGKONTRA MASAMA

PANG-ALIS NG MALAS

 BANAL NA BASAG NG SATOR

SUMISIRA SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN, MASASAMANG ESPIRITU, AT MGA EPEKTO NG MASASAMANG MAHIKA

 MGA SATOR NG VOCALES

LAHAT NA ITO AY PONDO, PODER AT NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA MARAPAT

 MGA FORMULA NA MAGAGAMIT SA IBA’T-IBANG PARAAN:

 KONTRA SA MANGKUKULAM

KONTRA ASWANG O WAKWAK

PANTANGGAL NG MASAMANG IMPLUWENSYA

PANGGAMOT NG SAKIT MULA SA ESPIRITUAL

KONTRA MAGNANAKAW

PAMPAIWAS NG DISGRASYA

TAGULIWAS

KABAL

DEPENSA SA LAHAT NG ARMAS

KONTRA TRAYDOR

KONTRA KASAMAAN

PAMPAWALA NG MASAMANG ESPIRITU

KONTRA SA KAPANGYARIHAN NI SATANAS

KONTRA PAGSUGOD NG KAAWAY

KONTRA SUNOG

DISCOMUNYON NG ARMAS

PAMPALAKAS

PANAWAG NG GRASYA

DEPENSA SA SARILI

KONTRA MASAMANG TANGKA

UPANG TIGILAN NG MAPANG-APING TAO

UPANG LUMAYA SA ISANG MABIGAT NA SULIRANIN

PANGTANGGAL NG SAKIT

LABAN SA MASAMANG SUMPA

PANIRA NG NAKATAGONG KASAMAAN

UPANG GALANGIN NG KAPWA

DEPENSA SA SARILI

PAMPABALIK NG TIGALPO SA NANIGALPO

PARA HINDI ALIMURAIN NG KAPWA

PARA LUMIWANAG ANG ISIPAN

PAMPALITO SA MGA KALABAN

GENERAL DEVOTIONTHE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200