Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

ANG SABI NG PANGINOONG JESU CRISTO:

JUAN 10:9

AKO ANG PINTUAN:
SA PAMAMAGITAN KO KUNG
ANG SINUMANG TAO AY PAPASOK,
SIYA AY MALILIGTAS,
AT MAKAKAPASOK AT MAKALALABAS,
AT MAKASUSUMPONG NG PASTULAN.


ANO ANG IBIG SABIHIN NITO?

ANG PAGPASOK KAY JESU CRISTO AY PAGTANGGAP
SA KANYA AT KANYANG MGA ARAL,
AT ANG MABUHAY AYON SA KANYANG ARAL.
ITO ANG PAKIKIPAG-ISA SA KANYA.

NASUSULAT:

1 CORINTO 1: 30

SA KANYA (SA DIYOS) MULA ANG ATING
PAKIKIPAG-ISA KAY CRISTO JESUS,
NA GINAWANG KARUNUNGAN NATIN.

SA PAMAMAGITAN NIYA, TAYO'Y
PINAWALANG-SALA NG DIYOS,
PINAPAGING-BANAL, AT INILIGTAS.

NASUSULAT:

1 CORINTO 1:9

TAPAT ANG DIYOS NA TUMAWAG SA INYO UPANG KAYO'Y MAKIPAG-ISA
SA KANYANG ANAK NA SI JESU-CRISTONG ATING PANGINOON.GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200