Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IKAAPAT NA LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

4

IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD

 

 

ANG PAGPAPALAGANAP NG PAGKAKAISA AY ALINSUNOD PA RIN SA TALATA NG

ROMA 12: 16 “ MAGKAISA KAYO NG SALOOBIN.

 HUWAG KAYONG MAGMATAAS, KUNDI MAKISAMA SA ABA.

 

HUWAG NINYONG IPALAGAY NA KAYO’Y NAPAKARUNONG.”

 

ANG PAGPAPALAGANAP NG PAGMAMAHALAN AY ALINSUNOD PA RIN SA IKALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, ANG MAHALIN ANG KAPWA GAYA NG SARILI. (MATEO 22:39)

 

 

ANG PAGTULONG SA KAPWA 
SA AY AYON SA TALATA NG 
ROMA 12:13 TUMULONG KAYO SA 
PANGANGAILANGAN
         NG INYONG 
MGA KAPATID.
 
 
 IBUKAS NINYO LAGI ANG INYONG 
MGA
         PINTO SA MGA TAGA-IBANG LUGAR.

 

 

ANG PAGMIMISYON AY ALINSUNOD SA NAKASULAT SA

 MATEO 28: 19-20  KAYA, HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA, NG ANAK, AT NG ESPIRITU SANTO, AT TURUANG SUMUNOD SA LAHAT NG IPINAG-UUTOS KO SA INYO.

 

 

 TANDAAN NINYO: AKO’Y LAGING KASAMA NINYO HANGGANG SA KATAPUSAN NG SANLIBUTAN.”

 

 

ANG PAGLILINIS NG SARILI

AY NASUSULAT SA 1 CORINTO 5: 7 “ALISIN NINYO ANG LUMANG LEBADURA, ANG KASALANAN, UPANG KAYO’Y MAGING MALINIS.

 

 

SA GAYON, MATUTULAD KAYO SA ISANG BAGONG MASA NA WALANG LEBADURA-AT GANYAN NGA KAYO.

 

 

SAPAGKAT NAIHANDOG NA ANG ATING KORDERONG PANGPASKUWA- SI CRISTO.

 

 

ANG PAGBABAGO NA PAUNLAD AY NAUUKOL SA TALATANG NAKASULAT SA 2 CORINTO 5:17 KAYA’T ANG SINUMANG NAKIPAG-ISA KAY CRISTO AY ISA NANG BAGONG NILALANG. WALA NA ANG DATING PAGKATAO; SIYA’Y BAGO NAGOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200