Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

GALACIA 3:26

Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos.

Ang pananampalataya kay Cristo Jesus ay ang pananampalataya na ang Panginoong Jesu Cristo ang Salita ng Diyos, Bugtong na Anak ng Diyos, na nagkatawang-tao, nangaral, nagpakasakit, namatay sa krus, nabuhay
muli, at umakyat sa langit.

Ang Pananampalataya kay Cristo Jesus ay pananampalataya sa Kanyang Mabuting Balita, at ang pananampalataya sa mga aral ng 4 na Ebanghelio, at sa mga sinulat ng mga apostol.

Ang pananampalataya kay Cristo Jesus ay kalakip ang gawa, ang pagsasabuhay ng mga aral ng ating Panginoong Jesu Cristo.

sinasabi sa James 2:14

Mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may
pananampalataya subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon?
Maililigtas ba siya ng pananampalataya?

James 2:17

Ganiyan din ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kaniyang sarili.


Kung kaya mahalaga na ang pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo ay kalakip ang gawa- ang pagsasabuhay ng mabuting Balita.

Ang pagsasabuhay ng Mabuting Balita ay pagsasabuhay kay Jesu Cristo.

Sapagkat ang pagtanggap sa Kanyang aral ay pagtanggap sa Kanya.GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200