Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IKA-PITONG LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

7

IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO

 

 
ANG PAGPAPATIBAY NG 
KAUTUSAN NG DIYOS 
AY BASE SA TALATA NG 
ROMA 7:12 
ANG KAUTUSAN AY BANAL, 
AT ANG BAWAT UTOS AY BANAL, 
MATUWID AT MABUTI.
 
 
ANG PAGTULONG SA PAGPAPAUNLAD 
NG KATAUHAN NG 
BAWAT KASAPI SA SAMAHAN 
AY ALINSUNOD SA NAKASULAT 
SA ROMA 12:13
 TUMULONG KAYO SA 
PANGANGAILANGAN NG INYONG 
MGA KAPATID. 
IBUKAS NINYO LAGI 
ANG INYONG MGA PINTO 
SA MGA TAGA-IBANG LUGAR.
 
 
ANG PAGTUPAD NG 
ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO
AY BATAY SA FILIPOS 2:12-13 
KAYA NGA, MGA MINAMAHAL, 
HIGIT NA KAILANGANG
 MAGING MASUNURIN KAYO NGAYON 
KAYSA NOONG KASAMA NINYO AKO. 
MAY TAKOT AT PANGINGINIG
 NA MAGPATULOY KAYO SA 
PAGGAWA HANGGANG MALUBOS 
ANG INYONG KALIGTASAN. 
 
 
SAPAGKAT ANG DIYOS ANG 
NAGBIBIGAY SA INYO NG PAGNANASA 
AT KAKAYAHANG MAISAGAWA 
ANG KANYANG KALOOBAN.
 
 
PAPURI SA DIYOS!
 GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200