Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

ARAL SA PAGBABAGO


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

GAWA 2: 38

 

SUMAGOT SI PEDRO,

"PAGSISIHAN NINYO'T TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN AT MAGPABAUTISMO KAYO SA PANGALAN NI JESU CRISTO UPANG KAYO'Y PATAWARIN; AT IPAGKALOOB SA INYO ANG ESPIRITU SANTO."

 

 

EFESO 4:22-24

 

22Hubarin ninyo ang dating pagkatao

ayon sa dating pamumuhay na sinisira

ayon sa mapandayang pagnanasa.

 

23Magpanibago kayong muli

sa espiritu ng inyong kaisipan.

 

24At isuot ninyo ang bagong pagkatao

na ayon sa Diyos ay nilalang sa

katuwiran at totoong kabanalan.

 

 

 

GALACIA 2:19-20

 

AKO'Y NAMATAY NA SA KAUTUSAN- SA PAMAMAGITAN NA RIN NG KAUTUSAN UPANG MABUHAY PARA SA DIYOS.

 

NAMATAY NA AKONG KASAMA NI CRISTO SA KRUS.

 

AT KUNG AKO MA'Y BUHAY HINDI NA AKO ANG NABUBUHAY KUNDI SI CRISTO ANG NABUBUHAY SA AKIN.

 

AT HABANG AKO'Y NASA DAIGDIG, NAMUMUHAY AKO SA PANANALIG SA ANAK NG DIYOS NA UMIIBIG SA AKIN AT NAG-ALAY NG KANYANG BUHAY PARA SA AKIN.

 

 


Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.
Mga Awit 51:10GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200