Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

UNANG LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

1


ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN:


MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO


 


 


ANG IBIG SABIHIN NG MAKA-DIYOS AY AYON SA TUNTUNIN NG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON NA SI YHWH, AT SANG-AYON SA MGA DAKILANG ARAL NG ATING PANGINOONG SI JESU-CRISTO.


 


ITO ANG PAGTUPAD SA PINAKAMAHALANGANG UTOS.


 


(MATEO 22:37)


 


 


ANG PAGIGING MAKA-BAYAN AY HINDI PANGLUPANG MAKABAYAN KUNDI ANG PAGIGING KASAMA SA PAMAYANAN NG MGA SUMUSUNOD SA DIYOS AT NAGSUSUMIKAP SUNDIN ANG KANYANG KALOOBAN. SAMAKATUWID,


AY “BAYAN NG DIYOS” O ANG KANYANG IGLESIA.


 


 


ANG PAGIGING MAKA-TAO AY SANG-AYON SA IKALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, ANG MAHALIN ANG KAPWA GAYA NG SARILI.


 


(MATEO 22:39)


 


 


KAYA ISINASABUHAY ANG MGA SIMULAING ITO SAPAGKAT ANG PANANAMPALATAYANG WALANG GAWA AY PATAY.


 


 GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200