Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

D.E.U.S. (G.O.D.)


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

blessedyhwhyeshua.jpg

MAGANDANG ARAW!

ITO PO ANG OFFICIAL WEBSITE NG
DIBINONG ESTADO UNIBERSONG SAMAHAN (GEOMETRY OF DIVINITY).

ANG KAPATIRAN PONG ITO AY ESPIRITUAL AT NAGNANAIS MAKATULONG SA ESPIRITUAL NA KAPARAANAN SA MGA NAGHAHANAP SA DIYOS.

ANG AMING TANGING SINASAMBA AY ANG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, SI YHVH
 
(DEUTERONOMIO 10:17)
 
KASAMA SA GAWAIN NG MGA MIYEMBRO NG SAMAHAN NA ITO AY ANG PAGBULAY-BULAY SA MGA BANAL NA MGA KASULATAN ARAW AT GABI (AWIT 1:2)
 
KASAMA DIN ANG PAGSUSUMIKAP NA TAHAKIN ANG LANDAS NA MATUWID, AT HINDI PAGHIWALAY DITO HANGGANG KAMATAYAN.
(AWIT 2:20)
 
KASAMA DIN SA PAGSAMA SA SAMAHANG ITO ANG MAGKAROON NG TIWALA KAY YHVH BUONG PUSO AT LUBUSAN, AT HINDI PANANANGAN SA SARILING KARUNUNGAN.
(KAWIKAAN 3:5)
 
KASAMA DIN SA PAGSALI SA SAMAHANG ITO ANG HINDI PAGPAPANGAHAS NG SARILING NALALAMAN, PAGKATAKOT SA DIYOS, AT PAGLAYO SA KALIKUAN.
(KAWIKAAN 3:7)
 
ANG SASAPI SA SAMAHANG ITO AY HINDI GUMAGAWA NG MASAMA SA KANYANG KAIBIGAN NA SA KANYA AY UMASA, NAGTIWALANG LUBUSAN.
(KAWIKAAN 3:29)
 
ANG SASAPI SA SAMAHANG ITO AY HINDI NANGINGIMBULO SA TAONG MARAHAS, NI LUMALAKAD SA MASAMA NIYANG LANDAS.
(KAWIKAAN 3:31)
 
ANG SASAPI SA SAMAHANG ITO AY INILALAYO ANG BIBIG SA MGA SALITANG MAHAHALAY.
(KAWIKAAN 4:24)
 
ANG MGA SASAMA SA SAMAHANG ITO AY NAGSUSUMIKAP NA HINDI GAWIN ANG 7 KINAMUMUHIAN NI YHVH:
 
1
KAPALALUAN
 
2
KASINUNGALINGAN
 
3
PUMAPATAY SA WALANG KASALANAN
 
4
PUSONG SA KAPWA'Y WALANG MABUTING ISIPAN
 
5
PAANG UBOD TULIN SA LANDAS NG KASAMAAN
 
6
SAKSING SINUNGALING
 
7
MAPAGLUBID NG BUHANGIN,
PAG-AWAYIN ANG KAPWA,
LAGING GUSTO NIYANG GAWIN.
(KAWIKAAN 6:16-19)
 
ANG MAESTRO AT PANGINOON NG SAMAHANG ITO AY ANG PANGINOONG JESU CRISTO, KUNG KAYA'T MAGING ANG TAONG NAGING DAAN SA PAGBUO NG KAPATIRANG ITO (SI KA MON) AT SINUMAN SA KAPATIRANG ITO AY HINDI DAPAT TAWAGING MAESTRO, KUNDI KAPATID.
 
ANG MANIRA SA SAMAHANG ITO AY HINDI ANG TAO ANG SINISIRA, KUNDI ANG NAKAPANGALAN SA SAMAHANG ITO- DEUS, O GOD.
 
ANG MGA TOTOONG KASAPI SA SAMAHANG ITO AY HINDI DUMEDEPENDE SA SINUMANG TAONG NAMUMUNO O NANGANGASIWA SA SAMAHAN, KUNDI SA MGA PRINSIPYO AT ARAL SA BANAL NA KASULATAN, PAGTUPAD NG KALOOBAN NG DIYOS, AT PAGSUSUMAKIT NA MAPABILANG SA PAGHAHARI NG DIYOS.
 
ANG ANUMANG KAMALIAN O KASALANANG PANTAO NINUMAN SA KAPATIRANG ITO AY LABAS SA KAPATIRANG ITO, SAPAGKAT HINDI PAGKAKASALA ANG ALITUNTUNIN NG SAMAHANG ITO KUNDI PAGBABALIK-LOOB SA DEUS (GOD).
 
SA DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON ANG LAHAT NG PARANGAL AT PAPURI, MAGPAKAILANMAN.
 
AMEN.GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200