Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IKATLONG LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

3

ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN

 

 
ANG PAGSASAKATUPARAN 
 NG KABUTIHAN AY BASE SA 
TALATA NG 1JUAN 1: 11 
NA TULARAN ANG MABUTING
 HALIMBAWA. ANG GUMAGAWA
 NG MABUTI AY ANAK NG DIYOS.
 
 
SINASABI DIN SA EFESO 2:10
 TAYO’Y KANYANG NILALANG,
 NILIKHA SA PAMAMAGITAN
 NI CRISTO JESUS UPANG 
IUKOL NATIN SA ATING BUHAY 
SA PAGGAWA NG MABUTI, 
NA ITINALAGA NA NG DIYOS 
PARA SA ATIN NOON PANG UNA.
 
 
NASUSULAT DIN SA 
ROMA 12:21, 
HUWAG KANG PADAIG SA MASAMA, 
KUNDI DAIGIN MO NG MABUTI ANG MASAMA.
 
 

ANG PAGSASAKATUPARAN  NG KATUWIRAN AY NAKASAAD SA TALATA NG ROMA 6:18 PINALAYA NA KAYO SA KASALANAN AT NGAYO’Y MGA ALIPIN NA NG KATUWIRAN.

 

 

ANG PAGSASAKATUPARAN  NG KALINISAN AY NASUSULAT SA 1 CORINTO 5: 7 “ALISIN NINYO ANG LUMANG LEBADURA, ANG KASALANAN, UPANG KAYO’Y MAGING MALINIS.

 

SA GAYON, MATUTULAD KAYO SA ISANG BAGONG MASA NA WALANG LEBADURA-AT GANYAN NGA KAYO. SAPAGKAT NAIHANDOG NA ANG ATING KORDERONG PANGPASKUWA- SI CRISTO.

 

 

ANG PAGSASAKATUPARAN  NG KATOTOHANAN AY ANG PAGSASAKATUPARAN NG MGA ARAL NG PANGINOONG JESU-CRISTO, SAPAGKAT NASUSULAT SA JUAN 8: 31-32 “SINABI NAMAN NI JESUS SA MGA JUDIONG NANINIWALA SA KANYA, “KUNG PATULOY KAYONG SUSUNOD SA AKING ARAL, TUNAY NGANG KAYO’Y MGA ALAGAD KO; MAKIKILALA NINYO ANG KATOTOHANAN, AT ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA IYO.”

 

 

SINO O ANO ANG KATOTOHANANG ITO?

 

 

NASUSULAT SA JUAN 14:6-7 SUMAGOT SI JESUS, “AKO ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY. WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

 

 

KUNG AKO’Y KILALA NINYO, KILALA NA RIN NINYO ANG AKING AMA. MULA NGAYON AY KILALA NA NINYO SIYA AT INYONG NAKITA.”

 

 

ANG PAGSASAKATUPARAN  NG KADALISAYAN AY GANITO:

 

 

ANG  PAGSASAKATUPARAN NG KALIWANAGAN AY

 AYON SA NAKASULAT SA

 2 CORINTO 3:16-18

 NGUNIT PAGHARAP NG TAO

 SA PANGINOON,

NAAALIS ANG TALUKBONG.

 

 

ANG PANGINOONG BINABANGGIT DITO AY ANG ESPIRITU, AT KUNG SAAN NAROON ANG ESPIRITU NG PANGINOON, NAROROON RIN ANG KALAYAAN.

 

 

AT NGAYONG NAALIS NA ANG TALUKBONG SA ATING MUKHA, TAYONG LAHAT ANG NAGIGING SINAG NG KANINGNINGAN NG PANGINOON.

 

 

AT ANG KANINGNINGAN IYON AY NAGMUMULA SA PANGINOON, NA SIYANG ESPIRITU, ANG BUMABAGO SA ATING ANYO UPANG MAGING LALONG MANINGNING, HANGGANG SA MAGING MISTULANG LARAWAN NIYA.

 

 

ANG PAGSASAKATUPARAN  NG KABABAAN NG KALOOBAN AY AYON SA NAKASULAT SA ROMA 12: 16

“ MAGKAISA KAYO NG SALOOBIN. HUWAG KAYONG MAGMATAAS, KUNDI MAKISAMA SA ABA. HUWAG NINYONG IPALAGAY NA KAYO’Y NAPAKARUNONG.

 

 

NAKASULAT DIN SA 1 CORINTO 5:6 HINDI KAYO DAPAT MAGPALALO.

 

 

NAKASULAT DIN SA MATEO 5:5 MAPALAD ANG MGA MAPAGKUMBABA, SAPAGKAT TATAMUHIN SILA ANG IPINANGAKO NG DIYOS.GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200