Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IKALIMANG LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

5

MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO

 

 

ANG PAGKAKAROON NG PAGGAGALANGAN AY ALINSUNOD SA NAKASULAT SA ROMA 13:7 IBIGAY NINYO SA BAWAT ISA ANG NARARAPAT SA KANYA: MAGBAYAD KAYO NG BUWIS SA KINAUUKULAN, GUMALANG SA NARARAPAT IGALANG, AT PARANGALAN ANG DAPAT PARANGALAN.

 

 

ANG PAGKAKAROON NG PAG-UUNAWAAN AY AYON SA NAKASULAT SA MATEO 5:9 MAPALAD ANG MGA GUMAGAWA NG SAAN SA IPAGKAKASUNDO, SAPAGKAT SILA’Y ITUTURING NG DIYOS NA MGA ANAK NIYA.

 

 

NASUSULAT DIN SA 2CORINTO 5: 18- ANG DIYOS ANG GUMAGAWA NG LAHAT NG ITO. SA PAMAMAGITAN NI CRISTO, IBINILANG NIYA AKONG KAIBIGAN- DI NA KAAWAY- AT HINIRANG NIYA AKO, UPANG PANUMBALIKIN SA KANYA ANG MGA TAO.

 

 

ANG PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG KAPATID AT KAPWA-TAO AY ALINSUNOD SA IKALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, ANG MAHALIN ANG KAPWA GAYA NG SARILI. (MATEO 22:39)

 

 

NAKASULAT DIN SA ROMA 12:10 MAG-IBIGAN KAYO NA PARANG TUNAY NA MAGKAKAPATID, PAHALAGAHAN NINYO ANG IBA NANG HIGIT SA PAGPAPAHALAGA NILA SA INYO.

 GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200