Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IKALAWANG LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

2

ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS, PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN NG TIYAGA

 

 

ITO AY BASE SA ARAL NG 
TALATA NG 1 CORINTO 13:13 
NA ANG PANANAMPALATAYA, 
PAG,ASA, AT PAG-IBIG AY
 NANANATILI, AT ANG 
PINAKADAKILA DITO 
AY ANG PAG-IBIG.
 
 
UKOL SA PAGTITIYAGA, 
SINASABI SA ROMA 5:4,
 ANG PAGTITIYAGA AY 
NAGBUBUNGA NG
KATATAGAN, 
AT ANG KATATAGAN
 AY NAGBUBUNGA 
NG PAG-ASA.
 
 
SA ROMA 5:5
 SINASABI NA 
HINDI TAYO NABIBIGO 
SA ATING PAG-ASA, 
SAPAGKAT ANG 
PAG-IBIG NG DIYOS 
AY IBINUHOS SA 
ATING MGA PUSO 
SA PAMAMAGITAN NG 
ESPIRITU SANTO 
NA PINAGKALOOB SA ATIN.
 
 ROMA 12:12
MAGALAK KAYO DAHIL
 SA INYONG PAG-ASA. 
MAGTIYAGA KAYO 
SA INYONG KAPIGHATIAN, 
AT LAGING MANALANGIN.

 GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200