Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

IKA-ANIM NA LAYUNIN


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

 

6

MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO

 

 

UNA SA LAHAT, ANG DIYOS AY DAKILA.

 

NAKASULAT SA AWIT 145:3

 

“DAKILA ANG PANGINOON, AT MARAPAT NA PURIHIN; AT ANG KANIYANG KADAKILAAN AY HINDI MASAYOD.”

 

 

SINASABI SA MATEO 5:48 KAYA, DAPAT KAYONG MAGING GANAP, GAYA NG INYONG AMANG NASA LANGIT.

 

 

NASUSULAT: LUCAS 22:26 NGUNIT HINDI GAYON SA INYO. SA HALIP, ANG PINAKADAKILA ANG DAPAT LUMAGAY NA SIYANG PINAKABATA, AT ANG NAMUMUNO’Y TAGAPAGLINGKOD.

 

 

ANG PAGIGING DAKILA ANG ISIP, SA SALITA, AT SA GAWA AY PAGSUNOD NG KALOOBAN NG DIYOS.

 

AT ANG PINAKADAKILANG UTOS AY UKOL SA PAGMAMAHAL SA DIYOS NANG BUONG PUSO, NANG BUONG KALULUWA, AT NG BUONG PAG-IISIP.

 

 

 ANG IKALAWANG PINAKADAKILANG UTOS, AY PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG SARILI.

 

(MATEO 22:36-40)

 

 GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200