Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

PAGBABAGO NG SARILI


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

II Corinto 5:14: Sapagka't ang pagibig ni Cristo ay pumipilit sa amin; sapagka't ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo'y lahat ay nangamatay;

II Corinto 5:15: At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay.

II Corinto 5:16: Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinoman ayon sa laman: bagaman nakilala namin si Cristo ayon sa laman, nguni't sa ngayo'y hindi na namin nakikilala siyang gayon.

II Corinto 5:17: Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago.

II Corinto 5:18: Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo;

II Corinto 5:19: Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo.

II Corinto 5:20: Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhik namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios.

II Corinto 5:21: Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios.GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200