Make your own free website on Tripod.comDIBINONG ESTADO UNIBERSONG SAMAHAN (GEOMETRY OF DIVINITY)


Home | TUNGKOL SA PAGKAKASALA AT PAGBABAGO | DIYOS AY PAG-IBIG | ANG PINTUAN TUNGO SA DIYOS | PANANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESU CRISTO | D.E.U.S. (G.O.D.) | ANG DIYOS NG SAMAHAN | PITONG LAYUNIN NG SAMAHAN | UNANG LAYUNIN | IKALAWANG LAYUNIN | IKATLONG LAYUNIN | IKAAPAT NA LAYUNIN | IKALIMANG LAYUNIN | IKA-ANIM NA LAYUNIN | IKA-PITONG LAYUNIN | ARAL SA PAGBABAGO | PAGBABAGO NG SARILI | IF YOU WANT TO JOIN | BLESSING AND CURSE

GOD BLESS THOSE WHO BLESS AND HELP D.E.U.S.(G.O.D.
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

click on the picture above to see DEUS_GOD_HASHEM.
 
Click on the picture below to see the website done for the greater glory of God the Father and for our Lord Jesus Christ...

exodus14-19-21.gif

Ito ang website ng

DIBINONG
ESTADO
UNIBERSONG
SAMAHAN
 
 (GEOMETRY OF DIVINITY)

D.E.U.S.
(G.O.D.)
CLICK ON THIS IMAGE TO VISIT OUR TEMPLE SITE.


GOD BLESS THOSE WHO BLESS D.E.U.S.(G.O.D.)
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE D.E.U.S.(G.O.D.)

ANG SAMAHANG ITO AY KALIPUNAN NG MGA TAONG SUMASAMPALATAYA SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON.

PINAKAMAHALAGANG UTOS: IBIGIN MO ANG PANGINOON MONG DIYOS NANG BUONG PUSO, NANG BUONG KALULUWA, AT NANG BUONG PAG-IISIP. ITO ANG PINAKAMAHALAGANG UTOS.

PANGALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS: IBIGIN MO ANG IYONG KAPWA GAYA NG IYONG SARILI.

- MATEO 22:37-39

SA SAMAHANG ITO, IISA ANG ATING GURO, ANG PANGINOONG JESU CRISTO, ANG MESIAS.

ANG AMA NG SAMAHAN AY ANG AMANG NASA LANGIT.

- MATEO 23: 8- 10

ANG TUNAY NA KABILANG SA SAMAHANG ITO AY HINDI HUMAHATOL SA KAPWA, UPANG HINDI HATULAN NG DIYOS.

HINDI RIN SIYA NAGPAPARUSA UPANG HINDI MAPARUSAHAN.

NAGPAPATAWAD DIN SIYA UPANG PATAWARIN NG DIYOS.

AT MAPAGBIGAY DIN SIYA SA KAPWA SA ABOT NG KANYANG MAKAKAYA.

- LUCAS 6: 37-38

ANG MGA TUNAY NA KASAMA SA SAMAHANG ITO AY HINDI NAGPAPAAKIT SA MASASAMA, UPANG SUNDAN ANG KANILANG PAYO AT MALING HALIMBAWA.

HINDI RIN SIYA SUMASAMA SA SINUMANG TAONG ANG LAGING ADHIKAIN AY HAMAK-HAMAKIN ANG DIYOS NA DAKILA.

NAGAGALAK SIYANG LAGING MAGSALIKSIK NG BANAL NA ARAL, ANG UTOS NG PANGINOON SIYANG BINUBULAY GABI AT ARAW.

-AWIT 1:1-2

ANG TOTOONG KASAPI NG SAMAHANG ITO AY HINDI NAGSISIRAAN, NAMUMULA O HUMAHATOL SA KANYANG KAPATID.

IISA LAMANG ANG NAGBIGAY NG KAUTUSAN AT SIYA RIN ANG HUKOM. TANGING SIYA ANG MAY KAPANGYARIHANG MAGLIGTAS AT PUMUKSA.

- SANTIAGO 4:11-12

ANG ISANG TOTOONG KASAPI NG KAPATIRANG ITO AY PINAGSUSUMAKITAN NANG HIGIT SA LAHAT ANG PAGHARIAN SIYA NG DIYOS AT MAMUHAY NG AYON SA KANYANG KALOOBAN.

- MATEO 6:33

MARUNONG MAGPATAWAD ANG MGA TOTOONG KASAPI NG SAMAHANG ITO.

- MATEO 6:14-15

ANG TOTOONG KASAPI NG SAMAHANG ITO AY HINDI NAGPAPANATILI NG POOT SA KANYANG DIBDIB. HINDI SIYA NAGSASALITA NG ANUMANG MASAMA SA KANYANG KAPATID.

- MATEO 5:21-24

KUNG KAYA, KUNG MAY MAKITA KAYO NA TAO NA NANINIRA SA IBA, O MARINIG NA NAGSASABING KASAMA SILA SA SAMAHANG ITO NGUNIT PANAY NAMAN KASAMAAN AT PANINIRA ANG SINASABI SA KAPWA AY HINDI TOTOONG KASAPI NG SAMAHANG ITO, SAPAGKAT ITINATANGGI SIYA BILANG KASAPI NG SAMAHANG ITO SA PAMAMAGITAN NG KANYANG MGA GAWA.

ANG TOTOONG KASAPI NG SAMAHANG D.E.U.S.(G.O.D.) AY IGLESIA INDIBIDWAL (KAHIT IISA SIYA, AY TEMPLO SIYA NG DIYOS, AT SINASAMAHAN SIYA NG DIYOS).

HINDI BASEHAN ANG KAPANGYARIHAN, KARUNUNGAN, KAKAYAHAN, KAALAMAN, O IBA PANG TULAD NITO SA PAGSAPI NG SAMAHANG ITO...

ANG HINAHANAP DITO AY MGA TAONG MAY DALISAY NA PUSO, NA HINDI NAG-IISIP NG KASAMAAN SA IBA, NI NAGNANAIS NG KASAMAAN SA KANYANG KAPWA, NA HINDI NAGLALAYON NG KASAMAAN SA KAPWA.

ANG MGA TAONG MAY LAYON NA MASAMA SA KAPWA, TULAD NG PABAGSAKIN ANG KANILANG KAPWA, ANG MANIRA NG PANGALAN NG KANILANG KAPWA, MAGPARATANG SA KANYANG KAPWA, AT IBA PANG GAWAING TULAD NITO AY NAGPAPAKITA LAMANG NA HINDI SILA TUNAY NA KASAMA SA SAMAHANG ITO.

ANG MGA TOTOONG KASAMA SA SAMAHANG ITO AY KAISA NG MGA LAYUNIN NG SAMAHANG ITO, NG DIYOS, NG PANGINOON, AT NAGSUSUMAKIT SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS...

PAGPAPALA SA LAHAT NG MGA NAGSUSUMAKIT NA MATUPAD ANG KALOOBAN NG DIYOS.

SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, ANG PAPURI, PARANGAL AT PANAMBAHAN MAGPAKAILANMAN. AMEN

 

 

 

 

GOD BLESS THOSE WHO HELP D.E.U.S.(G.O.D.)
blessedyhwhyeshua.jpg
GOD CURSE THOSE WHO CURSE OR DO EVIL AGAINST D.E.U.S.(G.O.D.)

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS D.E.U.S.(G.O.D.
12_blessing.jpg
GOD CURSE THOSE WHO DO EVIL TO D.E.U.S.(G.O.D.)

AD MAJOREM DEI GLORIAM
"SA LAHAT NG BAGAY, ANG DIYOS AY PAPURIHAN."

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200